مادر...

... با درد عشق...                       تکثیرشدی...                                و اولین گریه ام                                         هماغوش با فریادهایت                                                     آواز  غربت جداییم بود....                                                                                             مادر......   روزتان مبارک مادران عاشق ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 14 بازدید

عالم عشق...

اگه بگیم که عشق شالوده عالمه...گزاف نگفته ایم...از صوت اولیه بگیر تا امواج متصاعدشده اون...و حرکت  آن الکترون عاشق که گرداگرد ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 27 بازدید
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
9 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست