پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

  هر چه کمتر شود فروغ حیات رنج را جانگدازتر بینیسوی مغرب چو رو کند خورشیدسایه ها را درازتر بینی   رهی معیری
/ 0 نظر / 36 بازدید