پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

گوش شنوا....

...آﻧﭽﻪ باید پشت گوشهایمان باشد..ﻗﻠﺐ ماﺳﺖ ﻧﻪ ذﻫﻦ مان.......... ذﻫﻦ  بدجوری ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮازدﺣﺎم و انباشته از افکار و گفتگوهای درون ماست..و ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 21 بازدید