پست های ارسال شده در آدر سال 1390

منیره....

سالها بود دنبالش میگشتم...اسمش منیره بود...و یادش با من مانده بود !... گویی چهره آرام و لبخند دلچسبش بر دیواره ذهنم نقاشی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 15 بازدید