پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

مادر...

... با درد عشق...                       تکثیرشدی...                                و اولین گریه ام                                         هماغوش با فریادهایت                                                     آواز  غربت جداییم بود....                                                                                             مادر......   روزتان مبارک مادران عاشق ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 14 بازدید

عالم عشق...

اگه بگیم که عشق شالوده عالمه...گزاف نگفته ایم...از صوت اولیه بگیر تا امواج متصاعدشده اون...و حرکت  آن الکترون عاشق که گرداگرد ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 27 بازدید