صاف جانها سوی گردون میرود

درد جانها سوی هامون میرود

چشم دل بگشا و در جانها نگر

چون بیامد چون شد و چون میرود...